Algemene Voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van deze website

Belangrijke informatie

Bureaustoelen Outlet is een initiatief van Online Minded. In deze Algemene Voorwaarden kunt u Online Minded lezen waar we Bureaustoelen Outlet gebruiken.

Lees deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van het adverteren op Bureaustoelen Outlet. Het gebruik maken van de diensten van Bureaustoelen Outlet betekent dat u de voorwaarden accepteert. U dient de Algemene Voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Bureaustoelen Outlet. Maak geen gebruik van Bureaustoelen Outlet als u de Algemene Voorwaarden niet accepteert. Bureaustoelen Outlet houdt zich het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de Algemene Voorwaarden voor gebruik te lezen.

Artikel 1: Inhoud site

Bureaustoelen Outlet heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (de adverteerders/gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Bureaustoelen Outlet draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2: Overeenkomst

Bureaustoelen Outlet probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Bureaustoelen Outlet is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 3: Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorg dragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.

Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Voor het goed functioneren van de site verzamelt Bureaustoelen Outlet informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Bureaustoelen Outlet onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Bureaustoelen Outlet wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.

Bureaustoelen Outlet verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Bureaustoelen Outlet heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Bureaustoelen Outlet, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Bureaustoelen Outlet staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Het is u niet toegestaan Bureaustoelen Outlet op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy.

Artikel 5: Contacteren van adverteerder

Het gebruik van (persoon)gegevens die door derden via Bureaustoelen Outlet openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoon)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

 • Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
 • Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
 • E-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Bureaustoelen Outlet te verzamelen om welke reden dan ook.

Artikel 6 Uitsluiting

Bureaustoelen Outlet behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van Bureaustoelen Outlet om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie

Alhoewel Bureaustoelen Outlet uiterst zorgzaam en met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhoud, kan Bureaustoelen Outlet niet garanderen dat:

 • de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 • uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
 • de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Bureaustoelen Outlet sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Bureaustoelen Outlet in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
 • de onmogelijkheid de site te gebruiken;
 • het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
 • het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Bureaustoelen Outlet, waaronder de site, door een derde;
 • handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bureaustoelen Outlet. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14.

Artikel 9: Vrijwaring

U vrijwaart Bureaustoelen Outlet volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10: Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Bureaustoelen Outlet heeft geen zeggenschap over deze websites. Bureaustoelen Outlet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11: Beveiliging

Bureaustoelen Outlet spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Bureaustoelen Outlet legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12: Diversen

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Bureaustoelen Outlet zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door aanbodpagina aangepast worden. Bureaustoelen Outlet adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook advertenties wenst te plaatsen op de site.

Artikel 13: Inhoud advertenties

Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Bureaustoelen Outlet toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.

Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Bureaustoelen Outlet op een andere wijze dan beschreven is op Bureaustoelen Outlet.

Bureaustoelen Outlet behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. aanbodpagina behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van aanbodpagina. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

 • de betreffende producten zijn in een "verkeerde" rubriek geplaatst;
 • de producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • het betreffende product is in meer dan een categorie of anderszins dubbel geplaatst;
 • het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig;
 • advertenties die anderszins naar de mening van aanbodpagina aanstootgevend zijn;
 • er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;
 • het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product;
 • de advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald;
 • advertenties die overeenkomstig artikel 14 betaald hadden moeten worden maar deze betaling is uitgebleven.

U vrijwaart Bureaustoelen Outlet tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Bureaustoelen Outlet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De persoon die de advertentie geplaatst heeft is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie zoals deze op Bureaustoelen Outlet wordt getoond.

Lees deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van het adverteren op Bureaustoelen Outlet. Het gebruik maken van de diensten van Bureaustoelen Outlet betekent dat u de voorwaarden accepteert. U dient de Algemene Voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik maakt van de diensten van Bureaustoelen Outlet. Maak geen gebruik van Bureaustoelen Outlet als u de Algemene Voorwaarden niet accepteert. Bureaustoelen Outlet houdt zich het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de Algemene Voorwaarden voor gebruik te lezen.

Uw winkelwagen

Bestellen / wijzigen

Volg onze RSS feed en mis nooit meer een aanbieding of deel deze pagina met uw collega's en bekenden.

Nieuwste aanbiedingen Twitter over onze website Pagina delen via LinkedIn Pagina delen via Facebook Pagina delen via e-mail Pagina bookmarken

Heeft u overstock? Raakt u uw showroom stoelen moeilijk kwijt? Dan bent u op zoek naar een efficiënt en betrouwbaar afzetkanaal!

Wij stellen ons graag voor

Veelgebruikte trefwoorden

Burostoel Herman Miller NPR 1813 Zadelkruk

Nog 1 stuk beschikbaar!

Hera Conferentiestoel
197,00
50%

Hera Conferentiestoel

Nog 1 stuk beschikbaar!

INTERSTUHL PROSEDIA BUREAUSTOEL INTERSTUHL AIRPAD 3C42
1145,00
30%

INTERSTUHL PROSEDIA BUREAUSTOEL INTERSTUHL AIRPAD 3C42

Nog 1 stuk beschikbaar!

Interstuhl Sputnik 450p
69,00
63%

Interstuhl Sputnik 450p

Nog 1 stuk beschikbaar!

Sitland Eva
396,00
43%

Sitland Eva

Nog 1 stuk beschikbaar!

Röder Support Highline Teamchair 233R
573,00
50%

Röder Support Highline Teamchair 233R

Nog 1 stuk beschikbaar!

Markant 2755
119,00
38%

Markant 2755

Nog 1 stuk beschikbaar!

Wagner AluMedic 10 met hoofdsteun
739,00
30%

Wagner AluMedic 10 met hoofdsteun

Nog 1 stuk beschikbaar!

Röder Support Highline Teamchair
279,00
53%

Röder Support Highline Teamchair

Nog 1 stuk beschikbaar!

Interstuhl Champ 5C65 leder
299,00
76%

Interstuhl Champ 5C65 leder

Nog 1 stuk beschikbaar!

Wagner ErgoMedic 40
499,00
41%

Wagner ErgoMedic 40

Nog 1 stuk beschikbaar!

Bejot zwart
396,00
43%

Bejot zwart

Gebruikersnaam: Wachtwoord: Inloggen